STN - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin

Regulamin tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Regulamin tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

I. Schemat organizacyjny Studenckich Kół Naukowych (SKN)

 

1.                Koordynacją pracy oraz gromadzeniem i przechowywaniem danych na temat działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN) zajmuje się Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ( STN).

2.                W ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (katedr/klinik/zakładów/samodzielnych pracowni) może działać tylko jedno Koło Naukowe.

3.                Kierownik katedry/kliniki/zakładu/samodzielnych pracowni wyznacza spośród swoich pracowników Opiekuna SKN lub sam osobiście obejmuje funkcję Opiekuna SKN.

4.                Ilość członków przynależąca do SKN jest nieograniczona.

5.                Dany student może być członkiem dowolnej ilości SKN.

6.                Członkiem SKN może być każdy student zainteresowany pracami Koła, który zgłosi się do Opiekuna SKN. Kryteria przyjęcia są  zawarte w wewnętrznym regulaminie SKN.

7.                Spośród członków danego SKN wybierany jest Przewodniczący Koła.

8.                Członkowie Koła wraz z Opiekunem ustalają plan pracy na dany rok akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia prac badawczych.

9.                W ramach działalności SKN może być prowadzonych kilka projektów badawczych, koordynowanych przez współpracowników wyznaczonych przez Opiekuna Koła.

 

II. Rejestracja SKN

 

1.                Warunkiem działalności SKN jest jego rejestracja. Procedura rejestracji SKN  jest jednakowa dla każdego SKN, bez względu na czas jego dotychczasowej działalności. Zgłoszenie złożone w danym roku kalendarzowym dotyczy wyłącznie działalności SKN w tymże roku. W każdym kolejnym roku kalendarzowym wymagane jest ponowne zgłoszenie działalności SKN.

2.                Rejestracji SKN dokonuję się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej STN UM w Lublinie w nie przekraczalnym terminie od początku stycznia do końca stycznia danego roku kalendarzowego.

3.                Formularz rejestracyjny musi zostać wypełniony kompletnie oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Formularze niekompletne, wypełnione błędnie, zawierające nieprawdziwe lub nieaktualne dane będą odrzucane, co może skutkować odmową rejestracji SKN.

4.                  Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny należy dostarczyć do Biura STN ul. Witolda Chodźki 9, pok. 4 w formie wydruku opatrzonego pieczęciami i podpisami Opiekuna SKN i Kierownika Jednostki przy której działa SKN oraz pieczęcią w/w jednostki.

5.                Uzupełniające zgłoszenie rejestracyjne jest dokumentem składanym przez SKN w przypadku zmiany danych dotyczących działalności danego SKN
(w szczególności dotyczy realizowanych projektów naukowych oraz danych kontaktowych) zawartych w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku dołączenia do SKN nowych członków, już po rejestracji SKN w danym roku kalendarzowym.

 

III. Działanie SKN

 

1.                Członkowie Koła mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w jego pracach, co obejmuje przygotowanie i prezentacje prac naukowych na konferencjach SKN.

2.                Przewodniczący SKN obowiązkowo i automatycznie jest członkiem zwyczajnym STN.

3.                Przewodniczący SKN jest zobowiązany do aktualizacji danych o swoim SKN oraz delegowania przedstawiciela SKN na zabranie STN. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje wystawieniem negatywnej opinii przez Zarząd STN.

4.                Opiekun i Przewodniczący SKN w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia danego roku kalendarzowego mają obowiązek złożenia do siedziby STN sprawozdania z działalności SKN za  poprzedni rok kalendarzowy.

5.                Sprawozdanie powinno obejmować listę prezentacji członków SKN
na Zjazdach Studenckich i Konferencjach oraz dokumentację innych form działalności SKN ( certyfikaty, doniesienia zjazdowe, publikacje w prasie naukowej itp.) i informacje o uczestnictwie członków koła w pracach organizacyjnych dorocznej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetów Medycznych.

6.                SKN nie wykazujące aktywności określonej w pkt. 3 mogą zostać skreślone z listy SKN działających przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego. Decyzja o skreśleniu należy do Prorektora ds. Kształcenia.

7.                Na podstawie złożonych sprawozdań, o których mowa w pkt. 3 Dział Kształcenia sporządza listę Kół uprawnionych do korzystania
z dofinansowania przyznanego na działalność Koła.

 

8.                Podczas spotkania przewodniczących SKN zostaje wybrany Zarząd STN.

 

IV. Finansowanie działalności SKN

 

1.                Na każdy rok kalendarzowy działalności SKN przyznawane są środki finansowe przez Prorektora ds. Kształcenia. Ich wysokość podawana jest
do wiadomości SKN.

2.                Środki, o których mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na realizację projektów badawczych czy udział studentów Koła w konferencjach naukowych.

3.                W imieniu Opiekuna Koła członkowie SKN mogą składać wnioski o dofinansowanie lub zwrot kosztów udziału w konferencjach naukowych.

4.                Decyzje w sprawie, o której mowa w pkt. 3 podejmuje Prorektor ds. Kształcenia.

 

V. Inne

 

1.                Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego UM w Lublinie.

2.                 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd STN.

Kalendarium

Sierpień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31